Czech English
ÚvodO násHorský vůdceKurzyMetodikaBlogKontaktNovinky (old)

HorolezectvíZáklady jištěníZáchrané technikyMetodická videa

Partneři
Reklama

3. Záchrana dolů

Záchrana směrem dolů - spouštění

Záchrana směrem dolů je vždy jednodušší než vytažení postiženého nahoru. Pokud si to tedy nevyžadují okolnosti terénu, měli bychom záchranu dolů preferovat. Spouštění jedné nebo i dvou osob na svázaných lanech je vždy jednodušší než slanění s postiženým. A pokud se u nehody sejde víc lanových družstev, není problém dosáhnout délky lan pro spust až 240 m (4 x 60 m), což je plně dostačující v řadě menších horských stěn.

3.1 Spuštění jedné osoby přes jednoduchý HMS
Svázání lan stejnosměrným vůdcovským uzlem s volnými konci cca 25 – 30 cm umožňuje provedení nejjednodušší možné manipulace, kterou je provlečení uzlu HMS pod zatížením.

Provedení spuštění přes uzel v HMS:
1) lana svážeme vůdcovským uzlem stejnosměrným, volné konce 20 – 30 cm, na konec lana navážeme spouštěného a založíme u něj na lano poloviční lodní uzel (HMS) a umístíme do stanoviště (obr. 1A)
2) postiženého spouštíme až na konec lana ke spojovacímu uzlu, který necháme pod tahem lana vklouznout do HMS (obr. 1B)
3) uzel necháváme tahem lana proklouzávat HMS (obr. 1C)
4) v posledním ohybu HMS se vůdcovský uzel zasekne a začne pod zatížením vytahovat smyčku lana z HMS, počkáme až je tato smyčka cca 8 – 10 cm, provlečeme volné konce a trhnutím překlopíme vůdcovský uzel mimo HMS
5) spouštěného je před vytažením vůdcovského uzlu z HMS nutno upozornit na trhnutí, které nastane!!! (obr. 1D)
6) na druhém laně pokračujeme ve spouštění až na zem, nebo napojení dalšího lana (obr. 1E)


obr. 1 – spuštění přes uzel pomocí jednoduchého polovičního uzlu (HMS)

Nejčastější chyby při spouštění přes uzel:
1) malá karabina, přes kterou spouštíme, neumožní provlečení uzlu karabinou
2) příliš krátké volné konce, hrozí rozvázání spojovacího uzlu lan vlivem anomálního zatížení
3) vytvoření příliš dlouhé smyčky před finálním vytažením vůdcovského uzlu z HMS (obr. 1D) a následný velký propad spouštěného a trhnutí v celém systému
4) svázání lan jiným než stejnosměrným vůdcovským uzlem

3.2 Spouštění postiženého s doprovodem zachránce (dvě osoby) pomocí dvojité HMS
Spouštění dvou osob působí na jistící pomůcku vyšší silou a proto je pro bezpečné spouštění nezbytné zabezpečit větší brzdnou sílu. Současně je také nutné eliminovat trhnutí, které nastává v závěrečné fázi spouštění přes uzel pomocí jednoduché HMS.
Všechny tyto požadavky je možné splnit pomocí dvojitého polovičního lodního uzlu (obr. 2) a převěšení lan v okamžiku průchodu uzlu jistící pomůckou.
Základem je správné založení dvojitého polovičního lodního uzlu (dvojitý HMS). Uzel je nezbytné založit již ve směru zatížení, není možné přes něj dobírat.
Lana je možné při této technice spojit libovolným způsobem doporučeným pro spojení dvou lan. Při použití stejnosměrného vůdcovského uzlu je vhodné použít kombinaci dvou uzlů těsně za sebou, kdy druhý uzel znemožňuje rozvázání spojení lan. (obr. 3A)
Postup při převěšení lan při spouštění přes dvojitý HMS
1) do jistící karabiny vložíme dvojitý HMS a začneme postiženého i se zachráncem spouštět (obr. 3A)
2) spouštění zastavíme v okamžiku, kdy je spojovací uzel vzdálený od HMS cca 75 cm, zablokujeme jednoduchou zadrhávací kličkou a oko kličky zajistíme karabinou, na zatížené lano umístíme trojitý prusik z 3 m smyčky (alternativně 5 m) a na její dvojitě vedený pramen založíme jednoduchý HMS, který zablokujeme zadrhávací kličkou (obr. 3B)
3) odblokujeme dvojitý HMS na lanech a zatížení přeneseme do 3 m prusiku (obr. 3C)
4) uvolníme dvojitý HMS z karabiny a těsně nad spojovacím uzlem navážeme dvojitý HMS na druhém laně a zablokujeme jej zadrhávací kličkou s pojistným uzlem (obr. 3D)
5) uvolníme zadrhávací kličku na 3 m prusiku a pomalu spouštíme až do úplného převěšení postiženého a záchrance do zajištěného dvojitého HMS na druhém laně (obr. 3E)
6) odstraníme prusik z lana, odblokujeme dvojitý HMS a pokračujeme ve spouštění


obr. 2 – dvojitý poloviční lodní uzel (dvojitý HMS)


obr. 3 – spouštění přes dvojitý HMS s převěšením

Záchrana směrem dolů - slanění k zraněnému a se zraněným

V lezeckém terénu se bohužel může stát, že stav postiženého neumožňuje spuštění jen jeho samotného a ve stěně jsou pouze dva spolulezci. Pokud je nemožná další rychlá pomoc (vrtulník) a stav postiženého vyžaduje okamžitou činnost, je nezbytné s ním slanit.
Pro řešení této situace používáme dvě řešení – metodu HOI a slanění spolu s postiženým v jednom závěsu. Nutno poznamenat, že ani jedno není k postiženému příliš šetrné, proto je prosím zařazujte až jako zcela poslední variantu po vyčerpání všech dalších alternativ.

3.3 Slanění metodou HOI
Používáme zejména v situaci, kdy je mezi námi a spolulezcem ještě postupové jištění nebo se spolulezec po pádu nachází pod námi, ale je možné s ním slanit do příhodnějšího terénu, který se nachází do vzdálenosti poloviny délky naších lan. Pokud budeme slaňovat větší úsek, zahajujeme první slanění také metodou HOI, ale pro zavěšení postiženého spolulezce používáme odlišné techniky, která umožní na následujícím stanovišti snadnější převěšení do společného slanění.


obr.4 - schematické znázornění metody HOI


obr. 5 – metoda HOI při nácviku instruktorů ČHS

Provedení slanění metodou HOI:
1) zachytíme pád, zablokujeme lano zadrhovací kličkou a uvolníme si ruce (obr. 4A)
2) na zatížené lano umístíme trojitý prusik a vyvazovací vánočkou jej zafixujeme do stanoviště (obr. 4B)
3) zrušíme jistící pomůcku a lano propneme karabinou do stanoviště (tato karabina zůstává ve stanovišti), na volný konec si připravíme slanění se sebezajištěním a zavěsíme se do něj (obr. 4C)
4) zrušíme ve stanovišti prusik fixující postiženého a karabinou si ho připneme do centrálního oka úvazku (obr.4D)
5) zrušíme své sebezajištění a za současného posouvání obou prusiků slaňujeme k postiženému (obr.4E)
6) cca 50 cm nad úvazkem postiženého zastavíme posunování prusiku na jeho laně, podle profilu stěny jej necháme pod sebou mezi nohama nebo ho tělem odtlačíme od stěny a umístíme sobě na záda
7) povolováním slanění se i se zraněným spouštíme až do vyhlédnutého prostoru

Nejčastější chyby:
1) tato technika je velmi pokročilá, vyžaduje přesný a dokonale zvládnutý nácvik a celý postup obsahuje tolik potenciálně chybných bodů, že není možné je všechny jasně a stručně formulovat
2) nezkoušejte nácvik této metody bez odpovídajícího vedení instruktorem!
3) bez důkladného nácviku a znalostí můžete velmi snadno udělat při provádění v terénu chybu, jejíž následky mohou být fatální!

3.4 Slanění s postiženým na jednom závěsu
Jedná se o metodu, kterou používáme pro slaňování více délek za sebou s alespoň základně stabilizovaným postiženým.


obr. 6 – organizace slaňovacího závěsu pro zachránce a postiženého


obr.7 - slanění s postiženým v praxi při nácviku vůdců ČAHV

Ustanovení délek jednotlivých závěsů je velmi individuální, podle tělesných rozměrů. Karabina pro zavěšení postiženého by nám měla vycházet těsně nad rameno a vždy bychom měli dosáhnout i na nejvyšší místo závěsu. Rozhodně se nejedná o nic komfortního, ale o nouzovou záchrannou techniku.
Jako jistící prusík vždy používáme takový, který jde i pod plným zatížením uvolnit (vánočka, francouzský).

Postup při přesednutí na stanovišti:
1) do centrální karabiny závěsu si připravíme 3 m prusik (obr. 8A)
2) do stanoviště propneme karabinu, na prusiku založíme poloviční lodní uzel a zafixujeme, povolením lana převěsíme závěs do stanoviště (obr. 8B)
3) založíme slanění, slaňovací pomůcku umístíme co nejblíže stanovišti (obr. 8C)
4) povolíme zablokovaný HMS na 3 m prusiku a převěsíme závěs na slaňovací pomůcku založenou na laně, v tento okamžik je nezbytné naplno zatěžovat sebejistící prusik!!! (obr. 8D)
5) vyčistíme jistící stanoviště, karabinu a 3 m prusik a slaňujeme dál (obr. 8E)

obr.8 - schematicke znázornění uspořádání přesednutí při slanění s postiženým v závěsu


Nejčastější chyby:
1) tato technika je velmi pokročilá, vyžaduje přesný a dokonale zvládnutý nácvik a celý postup obsahuje tolik potenciálně chybných bodů, že není možné je všechny jasně a stručně formulovat
2) nezkoušejte nácvik této metody bez odpovídajícího vedení instruktorem!
3) bez důkladného nácviku a znalostí můžete velmi snadno udělat při provádění v terénu chybu, jejíž následky mohou být fatální!

Rychlý kontakt

Mgr. Radek Lienerth
+420 603 810 600
info@climbingschool.cz

© 2011 ClimbOn | Lezecká škola a horský vůdce | www.climbingschool.cz