Czech English
ÚvodO násHorský vůdceKurzyMetodikaBlogKontaktNovinky (old)

HorolezectvíZáklady jištěníZáchrané technikyMetodická videa

Partneři
Reklama

4. Záchrana nahoru

Záchranu postiženého spolulezce směrem nahoru provádíme v situacích, kdy není možné slanění do příhodnější pozice. Zpravidla se jedná o situace, kdy je prvolezec po pádu do stanoviště nebo druholezec pod stanovištěm bez dalších mezijištění. Specifickým případem je pak dopomoc spolulezci.
Velmi specifickou kapitolou je záchrana z trhliny na ledovci, zde se téměř vždy jedná o záchranu nahoru. Problematika záchrany na ledovci je tak specifická a složitá, že zde pouze pro úplnost uvádíme nejjednodušší techniku – volné kladky „Loserolle“.

4.1 Záchrana nahoru – technika volné kladky „Loserolle“
Jedná se o techniku, kterou využijeme zejména při záchraně na ledovci. Její nejjednodušší forma je využitelná pouze za předpokladu, že je lezec při vědomí a schopen komunikace. Složitější formy umožní i vytažení postiženého v bezvědomí.

Postup při záchraně pomocí „Loserolle“
1) zajistíme postiženého do stanoviště (sněžná kotva, deathman) pomocí prusiku a uvolníme se ze zatížení (obr. 1A)
2) na volný pramen lana umístíme 3 m prusik tak, aby uzel byl na středu smyčky (obr. 1B)
3) pomocí jednoho pramene 3 m prusiku se zajistíme k volnému prameni lana a lano zafixujeme ve stanovišti (obr. 1C)
4) po volném prameni dojdeme zajištěni prusikem až do požadované pozice a na volném prameni spustíme postiženému karabinu (kladku) (obr. 1D)
5) postižený vepne karabinu do svého sedacího úvazu (pozor na překřížení lan), na volný pramen umístíme prusik z druhého pramene 3 m prusiku a začneme vytahovat, postižený může pomáhat přítahem za svůj původní pramen lana. Vždy v nejvyšším místě kroku vytažení je nezbytné posunout prusik a zajistit lano proti proklouznutí zpět (obr. 1E)

Nejčastější chyby:
1) celý systém je zajištěn do stanoviště pouze přes prusik a lano není fixováno přímo
2) chybné odladění délek pramenů 3 m prusiku
3) překřížení pramenů lana v systému


obr. 1 – uspořádání záchrany pomocí volné kladky – "Loserolle"


obr. 2 – záchrana z trhliny pomocí "Loserolle"

4.2 Záchrana nahoru – vytažení protiváhou – „Straus“
Nejčastěji užívaný systém záchrany nahoru v kolmé nebo převislé stěně. Jedná se o nejjednodušší z vytahovacích systémů. Je velmi obtížně proveditelný v ukloněném terénu nebo při záchraně přes hranu police.

Postup při vytažení protiváhou
1) zafixujeme postiženého a uvolníme si ruce, na zatížené lano umístíme trojitý prusik z 1,5 m smyčky a zafixujeme jej ve stanovišti (obr. 3B)
2) uvolníme blokaci lana a pouze jej propneme karabinou zavěšenou ve stanovišti (obr. 3C)
3) na volný pramen lana umístíme otevřenou gardu vepnutou do centrálního oka úvazku (obr. 3D)
4) zatížením volného pramene lana vlastní vahou a současným přitažením lana postiženého zespodu jej vytahujeme, jakmile zajišťovací prusik dojede ke karabině, vždy jej posuneme dolů (obr. 3E)

Nejčastější chyby
1) špatně uvázaný prusik
2) neprodloužené sebezajištění (zatěžování sebezajištění a nikoli pramene lana)
3) přeskočení prusíku ve vratné karabině


obr. 3 – záchrana nahoru vytažením protiváhou – "Straus"


obr.4 – modifikované vytažení protiváhou s tiblockem ve vratném bodě

Tip - Pokud doplníme vratný bod o tiblock, není nutné po každém povytažení posouvat prusik a lano se automaticky blokuje. Prusik necháváme v systému jako zálohu.

==Tip - Nejjednodušší je přejít na vytahování protiváhou při jištění pomocí ATC ve stanovišti. Kombinace ATC a krátkého prusiku umožňuje stejné chování vytahovacího systému jako při doplnění tiblockem.

Postup při vytažení protiváhou - jištění pomocíATC
1) ve stanovišti jistíme pomocí ATC a doplňující pomocné - brzdící karabiny (obr. 5A)
2) zafixujeme postiženého a uvolníme si ruce (obr. 5B)
3) na zatížené lano umístíme trojitý prusik z 1,5 m smyčky a zafixujeme jej ve stanovišti pomocí vánočky co nejblíže k jistící pomůcce, následně zrušíme blokaci lana, pomocnou karabinu, ale lano necháme probíhat jistící pomůckou (obr. 5C))
4) na volný pramen lana umístíme otevřenou gardu vepnutou do centrálního oka úvazku a zatížením volného pramene lana vlastní vahou a současným přitažením lana postiženého zespodu jej vytahujeme, krátký prusik se opírá o ATC a nemáže přeskočit, při odlehčení okamžitě blokuje lano (obr. 5D)


obr. 5 - záchrana nahoru vytažením protiváhou -"Straus", modifikováno na jištění pomocí ATC

4.3 Záchrana nahoru – kladkostroje
Jedná se o lanové techniky, které používáme v sitacích, kdy není možné vytažení spolulezce protiváhou. Důvodem pro tuto situaci mohou být velký váhový rozdíl nebo umístění a uspořádání jistícího stanoviště.
Obecně lze kladkostroje doporučit zejména v situacích, kdy se jistící (vratný bod) vytahovacího systému nachází pod úrovní našeho pasu při pohodlném postoji ve stanovišti.

4.3.1 Dopomoc – „Expresflaschenzug“
Lanová technika, kterou není možné přímo označit za záchranu, je však užitečná jako pomoc druholezci v situacích, kdy je v cestě těžší místo, nebo má spolulezec těžší batoh.
Pokud jistíme druholezce přes blokační destičku, nebo univerzální jistící pomůcku, pak je celá technika výrazně snazší.

Provedení „Expresflaschenzug“
1) dobereme spolulezce, zafixujeme lano a zajistíme lano pomocí zadrhávací kličky a uvolníme si ruce, na zatížené lano umístíme 1,5 m prusik, který maximálně zkrátíme a smyčkou propneme karabinu (obr. 6B)
2) volný pramen lana propneme karabinou umístěnou v prusiku, rozvolníme blokaci a přitahujeme volný pramen za současného lezení spolulezce (obr. 6C)


Nejčastější chyby
1) zatažení druholezce do nevypnutého jištění v cestě
2) nedostatečná komunikace mezi lezci
3) nepřidržení lana při použití HMS


obr.6 - "expresflashenzug" při jištění pomocí HMS


obr.7 - "expresflashenzug" při jištění pomocí ATC XP Guide


obr.8 - "expresflashenzug" při jištění pomocí ATC XP Guide a pomocí tiblocku

Tip - V případě jištění přes univerzální pomůcky nebo destičky v režimu blokace druholezce nemusíme lano blokovat, na zatížené lano doplníme tiblock nebo prusik a taháme za současného lezení druholezce


4.3.2 „Seilrollflaschenzug“
Jedná se o nejjednodušší kladkostroj. K jeho vytvoření nám stačí pouze dva prusiky 1,5 m, jeho určité modifikace lze tvořit za pomocí tiblocků, nebo je do něj možné zapojit jako blokant otevřenou gardu.

Provedení „Seilrollflaschenzug“
1) zajistíme postiženého pomocí zadrhávací kličky a uvolníme si ruce, na zatížené lano umístíme 1,5 m prusik, který zafixujeme do stanoviště a druhý 1,5 m prusik, který navážeme na zatížené lano a maximálně zkrátíme, do jeho smyčky vepneme karabinu (obr. 9B)
2) odblokujeme jistící pomůcku a přeneseme zatížení postiženého do prusiku ve stanovišti (obr. 9C)
3) volný pramen lana vedeme přes karabinu ve stanovišti do karabiny v prusiku, přítahy za volný pramen lana vytahujeme spolulezce za posouvání blokačního prusiku směrem po zatíženém laně k postiženému (obr. 9D)
4) velkým usnadněním obsluhy kladkostroje je umístění tiblocku do vratné karabiny

Nejčastější chyby:
1) vadné uvázání prusiku
2) přeskočení blokačního prusiku ve vratné karabině


obr. 9 – „Seilrollflaschenzug“


obr. 10 – „Seilrollflaschenzug“ usnadněný použitím tiblocků

4.3.3 „Flaschenzug“
Nejúčinnější a nejčastěji užívaná technika kladkostroje. Další násobení kladek postrádá efekt, neboť ztráta třením v karabinách je pak už příliš velká.

Provedení „Flaschenzug“
1) zajistíme postiženého pomocí zadrhávací kličky a uvolníme si ruce, na zatížené lano umístíme 1,5 m prusik, který zafixujeme do stanoviště a druhý 1,5 m prusik, který navážeme na zatížené lano a maximálně zkrátíme, do jeho smyčky vepneme karabinu (obr. 11B)
2) odblokujeme jistící pomůcku a přeneseme zatížení postiženého do prusiku ve stanovišti (obr. 11C)
3) do stanoviště upevníme 120 cm šitou smyčku dynema a do jejího druhého konce propneme karabinu, smyčku propneme v obou pramenech karabinou v krátkém prusiku na laně a karabinu ve smyčce propneme lanem (obr. 11D)
4) blokační prusik posouváme vždy v okamžiku, kdy karabina v šité smyčce doklapne na vratnou karabinu (obr. 11E)

Nejčastější chyby:
1) vadné uvázání prusiku
2) přeskočení blokačního prusiku ve vratné karabině


obr. 11 - "Flashenzug"


obr. 12 – „Flaschenzug“ s tiblockem ve vratném bodě

Tip - Do vratné karabiny je možné umístit tiblock, není pak potřeba stále posouvat blokační prusik. Pozor na možnost obtížného překlápění tiblocku při chaoticky uspořádaném systému ve stanovišti. Proti přeskočení prusiku take zafunguje, pokud zanechate v otočném bodě ATC.

4.3.4 „Schweizer Flaschenzug“
Jedná se o modifikaci klasického „Flaschenzug“, vratný bod je tvořen otevřenou gardou (nebo gardou) a lano je po protažení kladkostrojem automaticky blokováno.

Provedení „Schweizer Flaschenzug“
1) zajistíme postiženého pomocí zadrhávací kličky a uvolníme si ruce, na zatížené lano umístíme 1,5 m prusik, který zafixujeme do stanoviště vyvazovací vánočkou a druhý 1,5 m prusik, který navážeme na zatížené lano a maximálně zkrátíme, do jeho smyčky vepneme karabinu (obr. 13B)
2) odblokujeme jistící pomůcku a lano založíme do otevřené gardy tak, aby šel protahovat volný pramen a zatížený byl blokován (obr. 13C)
3) povolíme vyvazovací vánočku a přeneseme zatížení do gardy (obr. 13D)
4) můžeme přímo propnout lano karabinou v druhém prusiku, utvoříme „Schweizer Seilrollflaschenzug“ a vytahujeme (obr. 13E)
5) doplníme systém o 120 cm šitou smyčku dynema a taháme výrazně menší silou (obr. 13F)

Nejčastější chyby:
1) vadné uvázání prusiku
2) chybné založení gardy


obr. 13 – "Schweizer Flaschenzug" a jeho „Seilroll“ i klasická varianta

Tip - Usnadněním může být nahrazení krátkého prusiku pro karabinu tiblockem. Schweizerflashenzug používáme zejména tehdy, pokud potřebujeme v průběhu vytahování rychle přejít na spouštění.

Rychlý kontakt

Mgr. Radek Lienerth
+420 603 810 600
info@climbingschool.cz

© 2011 ClimbOn | Lezecká škola a horský vůdce | www.climbingschool.cz