Czech English
ÚvodO násHorský vůdceKurzyMetodikaBlogKontaktNovinky (old)

Uzavření členstvíPojistné podmínkyPřihláška do OeAV - nový členPřihláška do OeAV - stávající členZvýhodněné členství - HO

Partneři
Reklama

Pojistné podmínky

oeav_digital_austria.JPG

Obecná informace

Doba trvání pojištění
Pojištění, které je součástí členství v Alpenverein, je platné po celý kalendářní rok, od okamžiku zaplacení členského příspěvku. Pojistná ochrana je poskytována, pokud byl běžný členský příspěvek uhrazen před škodní událostí. Výjimku tvoří leden každého roku. Dojde-li ke škodní události v tomto období a není-li příspěvek na tento rok ještě uhrazen, bude poskytnuto plnění pouze tehdy, pokud bude příspěvek zaplacen bezprostředně po nehodě a pokud byl zaplacen členský příspěvek za předcházející rok. Při úhradě příspěvku po 31. lednu začíná pojistná ochrana v 0.00 hod. dne následujícího po dni úhrady. Noví členové, kteří se stanou členy Alpenverein po 1. září každého roku, jsou plném rozsahu pojištění i v období od 1. září do 31. prosince příslušného roku, přestože jim za toto období není stanoven žádný členský příspěvek.

Pojišťovací společností je Uniqua Personalversicherung (pro pojištění osob) a Generali VErsicherung (pro pojištění odpovědnosti a pojištění soudních výloh).

Kdo je pojištěn?
Pojištěn je každý člen Alpenverein, který zaplatil členský příspěvek na aktuální rok. Pojištěni jsou také členové, kteří jsou osvobozeni od placení příspěvku (děti a mladiství, kteří ještě nedosáhli věku 27 let (studenti) a jsou členy Alpenverein na základě rodinného členství), ale mají platný členský průkaz.

Smluvní základ
tvoří rámcové smlouvy uzavřené mezi OEAV a pojišťovnami, jakož i všeobecné podmínky, z nichž příslušné smlouvy vycházejí. Pojistná ochrana existuje subsidiárně (podpůrně). To znamená, že plnění jsou poskytována jen tehdy a jen v takovém rozsahu, pokud za událost nemusí poskytnout nebo skutečně neposkytne plnění jiná pojišťovna (sociální, soukromá). Nárok na pojistné plnění neexistuje, pokud byly výkony pojištěnému poskytnuty bezplatně nebo pokud existovala povinnost je bezplatně poskytnout.

Výše pojistného

Ceny uvedené níže platí pro osobu a případ pojištění.

1. Náklady na vyproštění až do výše 25.000,– EUR na osobu a pojistnou událost. Pod pojmem náklady na vyproštění se rozumí takové náklady místních záchranářských organizací (při událostech v blízkosti hranic také náklady záchranářských organizací sousedního státu), které jsou nezbytné, když pojištěný utrpěl úraz nebo se ocitl v tísni při pobytu v horách nebo v tísni způsobené nedostatkem vody a musí být – zraněný nebo nezraněný – vyproštěn (totéž analogicky platí také pro případ úmrtí). Náklady na vyproštění jsou prokázané náklady pátrací akce po pojištěném a jeho přepravy až k nejbližší sjízdné komunikaci nebo až do nemocnice, která leží nejblíže k místu úrazu. Náklady za použití vrtulníku budou nahrazeny pouze tehdy, pokud byla taková akce nařízena záchranným dispečinkem, zřízeným k tomu příslušnou svrchovanou správním institucí.

2. Náklady převozu zpět, přemístění a náklady zdravotního léčení
o Služba zpětného převozu z ciziny bez omezení celkové částky.
o Náklady přemístění zraněných / nemocných a náklady převozu zesnulých v tuzemsku bez omezení celkové částky, pokud mu předcházela vyprošťovací akce.
o Pro lékařsky nutné případy léčení (včetně zdravotně nutné přepravy do nemocnice) v cizině až do výše 10.500,– EUR.

Krytí pro případ v bodě 2 konkrétně zahrnuje:

2a. Plnou výši nákladů lékařsky odůvodněného převozu nemocného z ciziny do zdravotního zařízení ve státě, kde má nemocný trvalý pobyt nebo do místa trvalého pobytu, k tomu náklady současné přepravy osoby blízké osobě přepravovaného. Předpokladem převozu zpět je vedle schopnosti pojištěného k transportu, 
-  existence život ohrožující narušení zdravotního stavu nebo 
-  nezajištění péče odpovídající domácímu standardu z důvodu nedostatečného zdravotního zajištění v daném místě nebo 
-  předpokládané trvání hospitalizace více než 5 dnů.

2b. Náklady vzniklé neodkladným lékařsky nutným léčením v cizině (nikoli ve státu trvalého pobytu) včetně lékařem předepsaných léků, zdravotně nutné přepravy do nejbližší vhodné nemocnice až do výše pojistné částky 10.500,– EUR, přičemž z toho je k dispozici na ambulantní léčení včetně lékařem předepsaných léků celková částka 1.500,– EUR. U ambulantního léčení včetně lékařem předepsaných léků platí vlastní podíl léčeného ve výši 70,– EUR na osobu a jeden pobyt v cizině. Tato částka bude vždy odečtena od pojistného plnění pojišťovny UNIQA Personenversiche¬rung AG, tedy i v případě povinnosti poskytnout plnění z jiného povinného nebo dobrovolného soukromého pojištění. Náklady hospitalizace hradí pojišťovna formou platby předem. Platba předem se poskytne pouze jedné nemocnici.

2c. Plné náklady převozu zesnulého do jeho posledního bydliště.

2d. Náklady přemístění osoby a převozu ostatků v tuzemsku. Náklady přemístění z jednoho zdravotního zařízení do jiného zdravotního zařízení, nacházejícího se blíže místu trvalého bydliště nebo do samotného místa trvalého bydliště. Náklady převozu ostatků jsou přepravní náklady zesnulého do jeho posledního místa bydliště.

2e. Přepravy podle bodů 2–1, 2–3 a 2–4 musí být organizovány jednou ze smluvních organizací, uvedených na členské kartě člena Rakouského alpského spolku (OeAV), jinak bude uhrazeno nejvýše 750,– EUR.

Plnění v cizině podle bodu 2 budou vynaložena během prvních 6 týdnů každé jednotlivé cesty do ciziny. Pojistné částky platí na jednu osobu a jednu cestu do ciziny.

3. Pojištění odpovědnosti a právní ochrany

3a. Pojištění povinného ručení až do výše 3.000.000,– EUR.
3b. Pojištění právní ochrany až do výše 32.703,– EUR.

Kryty jsou závazky k poskytnutí náhrady škody osob a věcné škody (povinné ručení), náklady právního zastoupení a soudní náklady za prosazování nároků na náhradu škody vůči tomu, kdo pojistnou událost způsobil a jeho pojistiteli povinného ručení nebo na obhajobu u soudu nebo správní instituce proti obvinění z nedbalostního porušení trestně-právních předpisů (právní ochrana), pokud takové vzniknou tuzemským a zahraničním členům v souvislosti s jejich činností ve spolku.

Pojistná ochrana v bodě 3 se vztahuje na Evropu včetně ostrovů Středozemního moře (s výjimkou ostrovů v Atlantickém oceánu, Islandu, Grónska, Špicberků a asijské části Turecka a Sdružení nezávislých států).Pod pojmem činnost ve spolku se rozumí:
• účast na akcích vypsaných kteroukoli ze sekcí OeAV,
• provozování (i soukromé, mimo akcí sekcí OeAV) následujících sportů: turistika, alpinismus, horolezectví, lyžování na běžkách, lyžařské túry, jízda na snowboardu, sjíždění divoké vody, canyoning, jízda na horském kole a sportovní cyklistika jako hobby. Pojistná ochrana se vztahuje na Evropu včetně ostrovů Středozemního moře (s výjimkou ostrovů v Atlantickém oceánu, Islandu, Grónska, Špicberků a asijské části Turecka a Sdružení nezávislých států).

Vyloučení plnění v oblasti nákladů na vyproštění:

 Pojištění se nevztahuje na:
• úrazy / nemoci při činnosti vykonávané jako povolání nebo jiné výdělečné vykonávané činnosti, ani na úrazy / nemoci členů záchranářských organizací při organizovaných záchranných akcích nebo jiných činnostech z pověření záchranářské organizace; (Výjimka: odměňovaná činnost kvalifikovaného horského a lyžařského vůdce a kvalifikovaného turistického průvodce je pojištěna);
• úrazy při používání motorových vozidel. Pojištěny však jsou nehody motorových vozidel na cestě (také nepřímé) ke srazům a akcím OeAV, jakož i na cestě na spolkovou činnost v souladu se stanovami spolku a z ní (i soukromou), jako je pěší turistika, alpinismus, horolezectví, lyžování na běžkách, lyžařské túry, jízda na snowboardu, sjíždění divoké vody, canyoning, jízda na horském kole a sportovní cyklistika jako hobby. Pojištěny však jsou úrazy při používání lanovek a vleků.
• úrazy při používání létajících strojů (draků, kluzáků typu paraglider), letadel (soukromých motorových letadel a větroňů) a při parašutismu. Pojištěno však je používání motorových letadel, která jsou schválena k přepravě osob (např. dopravní letadla);
• úrazy při účasti na zemských, spolkových nebo mezinárodních závodech v oblasti nordických nebo alpských lyžařských sportů, jízdy na snowboardu, jakož i freestylingu, jízdě na bobu, skibobu, skeletonové jízdě nebo sáňkování, jakož i na s tím souvisejícím tréninku;
• úrazy / nemoci během účasti na expedicích na vrcholky vyšší než 6.000 metrů, jakož i na expedicích do Arktidy, Antarktidy a do Grónska (pozor i trekking vtěchto oblastech je považován za pohyb expedičního charakteru)

Vyloučení plnění v oblasti převozu zpět, přemístění a zdravotního léčení:

Pojistná ochrana se nevztahuje na:
• léčení, která započala ještě před nástupem cesty do ciziny;
• léčení chronických chorob, mimo těch, které jsou následkem akutních záchvatů nebo impulzů.
• léčení, která jsou účelem pobytu v cizině;
• stomatologická ošetření, která neslouží prvotnímu ošetření k bezprostřednímu potlačení bolesti;
• umělá přerušení těhotenství, jakož i vyšetření těhotných a porody, s výjimkou těch předčasných porodů, k nimž dojde minimálně dva měsíce před přirozeným porodním termínem;
• léčení v důsledku nadměrného požívání alkoholu, jakož i zneužívání návykových látek a léků;
• kosmetické výkony, lázeňské výkony a rehabilitační procesy
• preventivní očkování
• léčení nemocí a následků úrazů, k nimž dojde v důsledku válečných událostí jakéhokoli druhu a aktivní účastí na nepokojích nebo úmyslně spáchaných trestných činech;
• léčení nemocí a následků úrazů z aktivní účasti za úplatu na veřejně konaných sportovních soutěžích a s tím souvisejícím tréninku, jakož i léčení nemocí a následků úrazů z účasti na takových sportovních soutěžích a s nimi souvisejícím tréninku, které jsou uvedeny ve stati „Vyloučení plnění v oblasti nákladů na vyproštění“;
• léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou v důsledku škodlivého účinku jaderné energie
• léčení nemocí a následků úrazů při vykonávání leteckých sportů (k tomu viz také stať „Vyloučení plnění v oblasti nákladů na vyproštění").
• léčení nemocí a následků úrazů členů záchranářských organizací, k nimž dojde při organizovaných záchranných akcích nebo jiných činnostech z pověření záchranářské organizace;
• léčení nemocí a následků úrazů z účasti na expedicích, které jsou uvedeny ve stati „Vyloučení plnění v oblasti nákladů na vyproštění“.

POZOR: Nehody motorových vozidel v cizině jsou principiálně pojištěny v rámci plnění uvedených v bodě 2, pokud nevzniknou při účasti na motoristických soutěžích (také klasifikačních jízdách a rallye) a s nimi souvisejících tréninkových jízdách.

Doba trvání pojištění
Pojistná ochrana je poskytována pokud byl běžný členský příspěvek uhrazen před škodní událostí. Výjimku tvoří leden každého roku. Dojde-li ke škodní události v tomto období a není-li příspěvek na tento rok ještě uhrazen, bude poskytnuto plnění pouze tehdy, pokud bude příspěvek ještě zaplacen a pokud byl zaplacen členský příspěvek za předcházející rok. Při úhradě příspěvku po 31. lednu začíná pojistná ochrana v 0.00 hod. dne následujícího po dni úhrady. Noví členové, kteří do spolku vstoupí po 1.9. každého roku, platí až do následujícího 1.1. také jako pojištění, ačkoli jim za toto období není stanoven žádný členský příspěvek.

Co je třeba udělat v případě pojistné události?

 


Zaslat na spořitelní pojišťovací službu (6020 Innsbruck, Olympiastraße 37, Tel.: +43/512/59547, Fax: +43/512/575528. Kontaktní osobou je Waltraud KOXEDER, her Ext. is 10, Mail: waltraud.koxeder@alpenverein.at ) hlášení o nehodě, a sice formou formuláře o vzniku nehody.


• V případě záchranných akcí: Při obdržení faktur od záchranné služby není nutné tyto faktury platit, nýbrž originál zaslat na SVD. Faktury za záchranu vrtulníkem nejdříve doručte sociální pojišťovně a poté s vyrozuměním (částečná platba, zamítnutí) zašlete na SVD.
• V případě ambulantních lékařských výkonů a služeb (včetně nákupu léků): Výlohy hradí nejdříve každý člen sám. Faktura od lékaře musí obsahovat následující údaje: jméno a datum narození ošetřené osoby, popis nemoci, způsob a čas ošetření, doklad o zaplacení. Faktury je třeba předložit na sociální pojišťovně nejpozději do 6 měsíců od ukončení cesty s vyrozuměním sociální pojišťovny.
• V případě stacionárních lékařských výkonů a služeb, převozů (transportů) ze zahraničí, převozů (transportů) v tuzemsku: Nejdříve bezpodmínečně kontaktujte pojišťovací společnost UNIQUA Personenversiche¬rung AG (tel. 0043 (0) 1 2049999, fax 0043 (0) 1 21175–1199, v úředních hodinách!), nebo Tyrol Air Ambulance (tel. 0043 (0) 512 22422, fax 0043 (0) 1 512 28 88 88, e-mail: taa@taa.at, 24 hodinový servis). Aby bylo možné poskytnout zálohu na vzniklé náklady, popř. aby bylo možné učinit nutná opatření, musí být sděleno jméno, adresa, datum narození a členské číslo klubu Alpenverein. V důsledku toho bude kontaktován ošetřující lékař a bude rozhodnuto o provedení a druhu transportu (sanitní vůz, vlak, letadlo pro přepravu cestujících, zdravotnický letoun). Definitivní rozhodnutí je na lékaři z Tyrol Air Ambulance.

Informace o likvidaci pojistné události pro Členy oeav
Při vzniku pojistné události je povinností pojistníka zaslat hlášení a podat pravdivé informace o vzniklé pojistné události. Hlášení se provádí prostřednictvím formuláře SCHADENMELDUNG FÜR BERGUNGS-, RÜCKHOL-, HEILBEHANDLUN¬GSKOSTEN. Tento formulář na vyžádání zašle horolezecká škola ClimbOn, tel.:+420603810600 nebo jej najdete ke stažení na stránkách www.climbingschool.cz . Formulář je nutné vyplnit v němčině nebo angličtině. Hlášení zašlete na adresu: Sparkassen-Versicherungdienst, Sparkassenplatz 1, A-6020 Innsbruck.

Co všechno zasíláte k hlášení pojistné události:
1. Kopii Vašeho členského průkazu OEAV
2. Kopii potvrzení o úhradě členských příspěvků u horolezecké školy ClimbOn (pokud toto nemáte, rádi Vám je vystavíme)
3. Originál faktury a doklady o úhradách, které bezprostředně souvisejí s pojistnou událostí (tj. za transport, pobyt v nemocnici, ambulantní ošetření, léky…).
4. Lékařské zprávy (od českých lékařů překlad v němčině nebo angličtině) s popisem onemocnění, popisem lékařského výkonu, dobou ošetření
5. Přesné údaje o Vaší bance, na kterou Vám bude pojistná částka vyplacena (adresu banky, číslo účtu, SWIFT, IBAN)
6. Seznam všech těchto příloh – očíslovaných.
Od všech dokumentů si pořiďte kopii a uschovejte!

Upozornění k expedicím / trekingu:
Trekingové cesty nejsou považovány za expedice a jsou proto pojištěny (pozor: během prvních 6 týdnů). Pokud jsou v rámci takových cest nabízeny i jednodenní výstupy na vrcholky vyšší než 6.000 metrů, nejsou takové výstupy považovány za expedice a existuje pro ně pojistná ochrana. Pro cesty do ciziny, které trvají déle než 6 týdnů a pro expedice nabízí pojišťovna UNIQA Versicherung AG zvláštní cestovní pojištění. Informace a podklady lze vyžádat u horolezecké školy ClimbOn, která Vám cestovní pojištění u UNIQY zajistí.

Kdo je pojištěn?
Každý člen OEAV, který zaplatil členský příspěvek za probíhající pojišťovací periodu. Také členové kteří jsou osvobozeni od placení příspěvku, jako děti a mladiství, kteří ještě nedosáhli věku 27 let (studenti), jejich oba rodiče (u dětí samoživitelů jeden rodič) jsou členové, též „jubilanti“ jsou plně pojištěni, pokud jsou přihlášeni u spolku a tím vlastní platnou členskou kartu.

Smluvní základ
tvoří rámcové smlouvy uzavřené mezi OeAV a pojišťovnami, jakož i všeobecné podmínky, z nichž příslušné smlouvy vycházejí. Pojistná ochrana existuje subsidiárně (podpůrně). To znamená, že plnění jsou poskytována jen tehdy a jen v takovém rozsahu, pokud za událost nemusí poskytnout nebo skutečně neposkytne plnění jiná pojišťovna (sociální, soukromá). Nárok na pojistné plnění neexistuje, pokud byly výkony pojištěnému poskytnuty bezplatně nebo pokud existovala povinnost je bezplatně poskytnout.

Připojištění trvalé invalidity

 


Pojišťovna UNIQA, která je partnerem rakouského Alpenverein nabízí finanční zabezpečení pro případ úrazu s následky trvalé invalidity od 50 %., které se Vám nebo členům Vaší rodiny mohou přihodit při sportovních aktivitách ve Vašem volném čase. Připojištění je celoroční, platné do 31. 12. kalendářního roku a platí po celém světě.
Pro jednotlivce:
• činí poplatek 250,–Kč /rok (500,–Kč/rok – dvojnásobné výši plnění)
• měsíční odškodné po celý zbytek života je ve výši 364 €, resp. 728 € (od trvalé invalidity 50%)

Zemře-li pojištěný člen AV, který již pobíral měsíční odškodné 364 EUR nebo dvojnásobek, pojišťovna zaručuje partnerovi/dědici vyplácení renty po zbytek období 20 let po vzniku nehody.

Kdo může být připojištěn?
Pojištění lze uzavřít pro každého člena OEAV do 74 let. Podmínkou je členství v OEAV a zaplacení příspěvků. Pojištění se vztahuje i na členy OEAV, kteří nejsou povinni příspěvky platit (např. děti v rámci rodinného pojištění). Nelze pojistit osoby, které jsou trvale pracovně neschopny nebo trpí těžkými nervovými chorobami a osoby s psychickým onemocněním.

Co není pojištěno?
Do pojištění nejsou zahrnuty např. úrazy, které se přihodí u sportů s motorovými vozidly, které se přihodí při používání leteckých přístrojů, letadel a u seskoků na padácích. Pojištěno je ale používání motorových letadel, které jsou určeny k přepravě osob.

PŘIPOJIŠTĚNÍ EXPEDIC A POBYTŮ V ZAHRANIČÍ TRVAJÍCÍCH DÉLE NEŽ 8 TÝDNŮ

Toto pojištění je určeno osobám, které jsou řádnými členy OEAV a jejich pobyt v zahraničí přesáhne 8 týdnů nebo budou-li se účastnit expedice s výstupem na vrchol nad 6.000 m.

CENA POJIŠTĚNÍ:
• pro osobu a den do 70 let 1,6 eur
• pro osobu a den starší 70 let 4,5 eur
• pro rodinu 3,– EUR

Minimální částka pojistného činí 10,50 EUR. Pobyt v zahraničí nesmí přesáhnout 180 dní.

JAK SE POJISTIT?
1. Pojištění Vám pomůže zprostředkovat horolezecká škola ClimbOn
2. Můžete se obrátit přímo na pojišťovnu UNIQA, Sparkassenplatz 1, 6020 Innsbruck, kde si vyžádáte potřebný platební příkaz k úhradě poplatku.

1. Co spadá pod pojistnou ochranu?
1.1. Náklady vznikající celosvětově až do pojistné částky 225.000,–
• na neodkladné lékařsky nutné léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léčiv
• na z lékařských důvodů nutnou přepravu do nejbližší vhodné nemocnice
• na osobu a pobyt v cizině se odečítá při ambulantním léčebném ošetření (včetně léčiv)spoluúčast ve výši 70,– Euro. Spoluúčast se odečítá od pojistného plnění UNIQA, tedy i v případě povinnosti plnit u dalšího povinného nebo soukromého pojištění.
1.2. Náklady vznikající celosvětově na záchrannou akci až do částky 7.300,– Euro.
1.3. Veškeré náklady na lékařsky zdůvodněnou přepravu pacienta z ciziny do domácí nemocnice nebo místa bydliště, k tomu náklady na přepravu blízké osoby doprovázející pacienta.
Předpokladem pro navrácení je kromě schopnosti pojištěného snést přepravu
• existence život ohrožující poruchy zdravotního stavu nebo
• to, že na místě poskytnutým lékařským ošetřením není zajištěno ošetření odpovídající úrovni ošetření v zemi trvalého pobytu nebo
• to, že lze očekávat hospitalizaci v nemocnici po dobu delší než 5 dnů.
1.4 Veškeré náklady na standardní převoz zemřelého do místa trvalého pobytu. Navrácení resp. převoz musí potvrdit servis UNIQA SOS, jinak bude účtováno maximum 1.820,– Euro.

2. Co nespadá pod pojistnou ochranu
Výkony (1.1–1.4.) prováděné jako:
2.1. Léčebná ošetření, která byla zahájena ještě před počátkem pojistné ochrany
2.2. Léčebná ošetření chronické nemoci kromě případů, že je důsledkem akutního záchvatu nebo nárazu
2.3. Léčebná ošetření, která jsou účelem zahraničního pobytu
2.4. Ošetření chrupu, která neslouží k prvotnímu bezprostřednímu potlačení bolesti
2.5. Přerušení a také vyšetření těhotenství – a porody s výjimkou předčasných porodů, ke kterým dojde nejméně dva měsíce před datem očekávaného porodu
2.6. Léčebná ošetření prováděná v důsledku nadměrného požívání alkoholu a zneužívání drog a léků
2.7. Kosmetická ošetření, lázeňská léčení a rehabilitační opatření
2.8. Profylaktická očkování
2.9. Léčebná ošetření nemoci a následků úrazů, které vznikly v důsledku válečných událostí jakéhokoli druhu a aktivní účastí na nepokojích nebo záměrně spáchaných trestných činech
2.10. Léčebná ošetření následků úrazu vzniklého při aktivní odměňované účasti na veřejně pořádaných sportovních soutěžích a trénincích
2.11. Léčebná ošetření nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku škodlivých účinků jaderné energie.

3. Kdo může být pojištěn?
Každá osoba s trvalým bydlištěm v ČR, SR nebo v Polsku a pokud je řádným členem OEAV.

4. Jak dlouho platí pojištění?
Pojistná ochrana začíná dnem uvedeným v platebním formuláři, nejdříve však plným dnem (od 0.00 hodin) a platí po zvolenou dobu (do 24.00 hodin posledního dne). Náklady, které naběhnou po uplynutí zvolené doby, budou kryty (v rámci pojistné částky) pouze tehdy, jestliže nebude z lékařských důvodů možný návrat z ciziny.

5. Co je nutno v rámci pojištění konat?
5.1. Při ambulantním léčebném ošetření (včetně nákupu léčiv) je nutno vzniklé náklady nejprve uhradit. Lékařem vystavená faktura – pokud možno v německém, anglickém, francouzském nebo italském jazyce – musí obsahovat následující údaje: Jméno a datum narození ošetřené osoby, název nemoci, výkony při ošetřování, dobu ošetřování a také poznámku o saldování (nebo jiný vhodný platební doklad). Faktury musí být předloženy nejpozději do tří měsíců po ukončení cesty v originálu nebo kopii společně s kalkulačními podklady jiného pojištění (viz bod 6.2).
5.2. V případě hospitalizace v nemocnici nebo navrácení je nutno uvědomit servis UNIQA SOS. Aby mohl servis UNIQA SOS poskytnout zálohu na vznikající náklady resp. provést potřebná opatření, potřebuje osobní údaje a rovněž název nemoci ošetřované osoby a pořadové číslo (viz platební příkaz). Na základě sdělených údajů se servis UNIQA SOS spojí s ošetřujícími lékaři a rozhodne podle kriterií uvedených v bodě 1.3. o provedení a způsobu přepravy (podle stavu případu sanitkou, drahou, dopravním letadlem nebo ambulantním proudovým letadlem). Rozhodnutí bude provedeno po dohodě s místními ošetřujícími lékaři, definitivní rozhodnutí však provede servis UNIQA SOS.

6. Všeobecně
6.1. Pojištění musí být uzavřeno před výjezdem z místa trvalého bydliště. Prodloužení pojistné ochrany po nastoupení cesty není možné.
6.2. Pojistné plnění bude vypočteno a proplaceno v Euro. Pro měnový přepočet platí průměrný devizový kurz vídeňské burzy ke dni nástupu zahraniční cesty. Neexistuje-li burzovní kurz, platí oznámený devizový kurz rakouské Národní banky.
6.3. Je nutno přednostně využít případně existující povinná nebo jiná soukromá pojištění. Pokud UNIQA poskytla plnění, přecházejí nároky pojištěného, které jsou téhož druhu, vůči třetí osobě na ni.
6.4. Pojištěné osoby zmocňují pojišťovnu UNIQA k vyžádání si všech za potřebné považovaných informací u třetí osoby a zbavují ji povinnosti mlčenlivosti.
6.5. Platí zákonná ustanovení Rakouské republiky, místem plnění je sídlo pojišťovny UNIQA ve Vídni, sídlem soudu je Vídeň.

Rychlý kontakt

Mgr. Radek Lienerth
+420 603 810 600
info@climbingschool.cz

© 2011 ClimbOn | Lezecká škola a horský vůdce | www.climbingschool.cz